Legislația aplicată

Legislația aplicată


Ordonanţa Guvernului nr. 84/ 2001
 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice  comunitare de evidenţă a persoanelor, actualizată;

Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 64 din 26 ianuarie 2011 – pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă;

Hotărârea Guvernului nr. 295/ 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutul actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil;

Legea 7 din 18 februarie 2004 – privind codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 – privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protecția datelor);

Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 – privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu carater personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei95/64/CE Regulamentulgeneral privind protecția datelor;

Legea nr. 554 din 12 octombrie 2001 – privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

Ordonanța Guvernului nr. 41 din 30 ianuarie 2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, actualizată;

Hotărârea Guvernului nr. 220 din 16 februarie 2006 – pentru aprobarea aprobarea Normelor de lucru privind preocuparea și transmiterea în străinătate a certificatelor și extrraselor de pe actele de stare civilă, precum și a datelor cu privire la domiciliul și reședința unor persoane, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 781 din 25 iulie 2002 – privind protecția informațiilor secrete de serviciu;

Hotărârea Guvernului nr. 585 din 13 iunie 2002 – pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România;

Legea nr. 248 din 20 iulie 2005 – privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 82 din decembrie 1991 – a contabilității, republicată;

Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 – privind finanțele publice.