Înregistrarea decesului

Procedura

Cum, unde şi cine poate face înregistrarea decesului

 • se face declaraţia de deces la ofiţerul de stare civilă din localitatea în care a survenit moartea persoanei,
 • de către:
 • membrii familiei decedatului,
 • în lipsa acestora:
 • de medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul;
 • de orice persoană care are cunoştinţă despre deces.
Termenele legale pentru înregistrarea decesului
 • 3 zile * de la data încetării din viaţă, când cauza decesului este naturală
 • 48 de ore * socotit de la momentul morţii, când decesul se datorează unei sinucideri, accident  sau alte cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru
 • 24 de ore * de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului  de 30 zile;

* termenele se socotesc astfel:

 • de la momentul încetării din viaţă a persoanei, în care  se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul cât şi ziua în care se face declaraţia

* dacă decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenele legale:

 • întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului (procuraturii), iar declaraţia se face în scris arătând motivele întârzierii
Acte necesare

Când decesul se datorează unei cauze naturale

 • certificatul medical constatator al decesului, emis de medicul care a constatat decesul, completat corect;
  (A SE CITI CU ATENŢIE la primire, dacă conţine neconcordanţe trebuie corectat de emitent)
 • certificatele de stare civilă ale persoanei decedate (naştere, căsătorie);
 • actul de identitate al a defunctului/ei (buletin/ carte de identitate/ provizorie);
 • cartea de identitate a declarantului.

Când decesul se datorează unei cauze violente, accident, sinucidere

 • certificatul medical constatator al decesului, completat corect;
  (A SE CITI CU ATENŢIE la primire, dacă conţine neconcordanţe trebuie corectat de  emitent)
 • dovada eliberată de poliţie sau Parchet (Procuratură) din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces;
 • certificatele de stare civilă ale persoanei defunctului/ei (naştere, căsătorie);
 • actul de identitate al defunctului/ei (buletin/ carte de identitate/ provizorie);
 • cartea de identitate a declarantului;
Locul înregistrării, Date de contact, Program de lucru

Locul

 • Municipiul Slobozia, B-dul Cosminului, nr. 2, bl. I.7, jud. Ialomiţa.
 • nr. de telefon – 0243 233 790;  0243 233 791

Program de lucru cu publicul

 • LUNI – MIERCURI intre orele 08.00-16.30.
 • JOI  între orele 08.00 – 18.30.
 • VINERI între orele 08.00-14.00;
 • PROGRAM PENTRU ÎNREGISTRAREA DECESELOR ÎN ZILELE DE SÂMBĂTĂ, DUMINICĂ, ZILE LIBERE OFICIALE – SĂRBĂTORI LEGALE:
 • ÎNTRE ORELE: 0900 – 1200 NR. TEL. 0787-562136
Eliberarea certificatului,
taxe

Cui se eliberează certificatul de deces

 • membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite

În cât timp se eliberează certificatul de deces

 • aproximativ 40 de minute, în funcție de alte decese aflate deja în lucru (în ordinea sosiri aparținătorilor).

Regula deservirii

 •  “PRIMUL VENIT = PRIMUL SERVIT”, respectiv ordinea sosirii aparţinătorilor

Ce taxe se achită

 • eliberarea certificatului, cu ocazia înregistrării decesului, este scutită de taxe.
Legislaţie aplicabilă
 • Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată şi actualizată;
 • Hotărârea Guvernului nr. 64/ 2011 pentru aprobarea  Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 • Codul civil, Legea nr. 287/ 2009, republicată şi actualizată;
 • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) ;
 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
Important de ştiut!

Când decesul a survenit în străinătate şi înmormântarea se doreşte în Slobozia

 • înhumarea cadavrului unui cetăţean român ori de origine română, al cărui deces s-a produs în străinătate, se face pe baza adeverinţei eliberate de ofiţerul stării civile de la primăria localităţii în care urmează să se facă înmormântarea,
  Acte necesare:
 • cererea scrisă a persoanei interesate;
 • certificatul/ extrasul de deces emis în străinătate;
 • traducerea legalizată a acestui certificat/ extras;
 • certificate de stare civilă (naştere/ căsătorie) şi actul de identitate al persoanei decedate (fotocopii).

Ce se întâmplă cu actele depuse pentru înregistrarea actului de deces:

 • Ofiţerul de stare civilă, delegat, reţine:
  1. certificatul medical constatator al decesului;
  2. actul de identitate al persoanei decedate;
  3. dovada de la poliţie sau parchet (când este cazul).
 • Ofiţerul de stare civilă, delegat, restituie declarantului:
  1. actul de identitate al declarantului;
  2. certificatele de stare civilă ale persoanei decedate cu menţiunea DECEDAT;
  3. contractul de întreţinere între declarant şi persoana decedată.
 • Ofiţerul de stare civilă eliberează pe seama decedatului:
  1. certificatul de deces;
  2. adeverinţa de înhumare,care se prezintă, în original, preotului pentru înmormantare.
Ajutoare acordate la decese
(nu sunt atribut al stării civile)

Ajutorul de înmormântare şi ajutorul de deces *

(* sinteză în baza informaţiilor preluate de pe site-ul C.N.P.A.S. –
acordarea ajutorului de înmormântare nu este atribut al stării civile)

 • Conditii de acordare

Ajutorul de deces se acordă, în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie care nu are un drept propriu de asigurări sociale şi se află în întreţinerea titularului la data decesului, unei singure persoane care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz: soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun sau în lipsa acestora, orice altă persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

În cazul decesului copilului inapt pentru muncă, indiferent de vârstă, ajutorul de deces se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau, în lipsa acestuia, a actului medical vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă şi data ivirii acesteia.

Dreptul asiguraţilor la ajutor de deces nu este condiţionat de îndeplinirea unui stagiu de cotizare.

Ajutorul de deces se acordă în cuantumul prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi făcut public de C.N.P.A.S., valabil la data decesului.

Ajutorul de deces se suportă integral din bugetul asigurărilor sociale de stat.

 • Actele necesare şi plătitorii de drepturi:
 • cerere tip pentru persoanele asigurate cu contract sau declaraţie de asigurare;            sau
 • cerere pentru plata ajutorului de deces pentru pensionari;
 • certificat de deces în original şi copie;
 • actul de identitate al solicitantului în original şi copie;
 • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau după caz, actul care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator, în original şi copie;
 • acte din care să rezulte că s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces;
 • certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin  care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă pe copil şi data ivirii acesteia.
 • Ajutorul de deces se achită în termen de 24 de ore de la solicitare de către:
 • angajator, în cazul decesului asiguratului salariat, respectiv al unui membru de familie al acestuia ;
 • instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
 • casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului cu declaraţie sau contract de asigurare socială, respectiv al unui membru de familie al acestora.

În cazul decesului pensionarului actele necesare obţinerii ajutorului de deces se depun la Casa Judeţeană de Pensii.

Îndemnizaţiile şi ajutoarele de asigurări sociale pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, în termenul de prescripţie de 3 ani, calculat de la data la care beneficiarul era în drept să le solicite.

Cuantumul îndemnizaţiilor şi ajutoarelor de asigurări sociale solicitate se achită la nivelul cuvenit pentru perioada prevăzută în certificatul medical neonorat sau, după caz, la data decesului, înscrisă în certificatul de deces.