Transcrierea certificatului de deces

De ce este necesară transcrierea actelor de stare civilă emise în străinătate
Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite la autorităţile străine, au putere doveditoare în România numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române.

Aparţinatorul unui cetăţean român care a decedat in străinătate, ARE OBLIGAŢIA, ca în termen de 6 LUNI, să ceară transcrierea certificatului/ extrasului de deces la Primăria de domiciliu al solicitantului.

1. Ce trebuie făcut în străinătate
 • în prima fază, urmare a morţii survenite în străinătate, se înregistrează fapta la autorităţile competente din ţara în care s-a produs decesul.
 • certificatul/ extrasul de deces va cuprinde, obligatoriu, numele şi prenumele, data şi locul naşterii/ decesului persoanei precum şi numele părinţilor acestuia;
 • IMPORTANT, la primirea certificatului/ extrasului de deces, acesta SE VA CITI, astfel încât informaţiile înscrise în acest document să corespundă întocmai cu datele de identitate corecte ale defunctului. Dacă constataţi că există greşeli insistaţi la emitent să le corecteze
 • certificatul/ extrasul de stare civilă va fi SUPRALEGALIZAT, pe cheltuiala şi efortul persoanelor interesate (vezi în anexă  informaţii  referitoare  la  SUPRALEGALIZARE).

Cum?

 1. în străinătate se aplică o ştampilă (de regulă de Ministerul Afacerilor Externe),
2. Ce trebuie făcut în România
 1. în Bucureşti –   se aplică o ştampilă de către Ambasada statului în care a fost emis certificatul/ extrasul de deces;
 2. în Bucureşti – se aplică o ştampilă care legalizează cele 2 aplicate deja (din străinătate şi Ambasadă) la Ministerul Afacerilor Externe.
Transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă se efectuează cu aprobarea primarului, în baza avizului prealabil al D.J.E.P. IALOMIȚA.
 • aparţinătorul/ persoana interesată, în termen de 6 luni, să solicite la Primăria locului său de domiciliu TRANSCRIEREA certificatului/ extrasului de deces.

În acest sens se vor face următoarele:

LA  TRADUCĂTOR  AUTORIZAT

 • se traduce în integralitate certificatul/ extrasul de deces, emis în străinătate;
 • certificatul de deces din străinătate se ataşează la traducerea efectuată

LA  NOTARUL  PUBLIC

 • se legalizează:
 • traducerea şi
 • copia certificatului/ extrasului de deces (integral)- dacă nu s-a procedat conform * ;

LA COPIATOR (XEROX – în 3 exemplare)

 • se execută fotocopii de pe:
 • certificatul de naştere şi căsătorie al persoanei decedate;
 • buletinul (cartea) de identitate/ paşaportul defunctului;
 • cartea de identitate a solicitantului.
Acte necesare
(se vor citi cu atenţie indicaţiile de mai sus)

Dacă s-au citit cu atenţie indicaţiile de mai sus, se poate pregăti un opis cu:

 1. Certificatul/ extrasul de deces, emis de autorităţile competente din străinătate, care să cuprindă datele corecte ale defunctului– original apostilat (lista statelor ale căror documente trebuie obligatoriu apostilate Convenția de la HAGA)  şi copie legalizată (la notar) lista statelor cu care România a încheiat tratate/convenții/acorduri de asistență juridică în materie de civilă și de dreptul familiei și ale căror documente sunt scutite de apostilare sau supralegalizare  şi copie legalizată (la notar) Documentele emise de statele care nu se regăsesc pe nici una din listele enumerate anterior sunt supuse procedurii de supralegalizare.
 2. Traducerea legalizată a certificatului/ extrasului de deces, făcută în România, la traducător autorizat şi legalizată la notar – original;
 3. Cartea de identitate privind solicitantul (original şi copie);
 4. Certificatul de naştere şi căsătorie al defunctului (emise în România) – original şi copie;
 5. Buletinul/ cartea de identitate/ paşaportul defunctului;;
Locul depunerii cererii, Program de lucru

Locul

 • Municipiul Slobozia, B-dul Cosminului, nr. 2, bl. I.7, jud. Ialomiţa.
 • Tel/Fax: 0243 233790

Program de lucru cu publicul

 • LUNI – VINERI, între orele 08.00 – 12.00.
 • LUNI – MIERCURI între orele 14.00-16.30.
 • JOI  între orele 14.00 – 18.30.
Termen de soluţionare
 • transcrierea certificatului de deces se soluţionează, în termen de 30 de zile;
 • în baza numărului de telefon pe care-l indicaţi în cerere, ofiţerul de stare civilă vă invită să ridicaţi certificatele de stare civilă (străin şi naţional);
 • pentru ridicarea certificatului de deces, transcris, este necesară prezentarea certificatelor de stare civilă şi a actului de identitate/ călătorie aparţinând defunctului;
Legislaţie aplicabilă
 • Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată şi actualizată;
 • Hotărârea Guvernului nr. 64/ 2011, pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 • Codul civil, Legea nr. 287/ 2009, republicată;
Important de ştiut

Ce înseamnă noţiunea de a transcrie potrivit dicţionarului

TRANSCRIE, transcriu – a scrie din nou (pe altă foaie) un text fără modificări, a face o copie scrisă; a copia. ♦ A înscrie, a înregistra, a copia un act, o convenC›ie etc. într-un registru public special.