La dobândire/redobândire cetăţenie română

În această situaţie sunt cetăţenii care au dobândit cetăţenia română, iar la data dobândirii aveau permis de şedere pe termen lung în România

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate; – ANEXA 1 (LISTATĂ FAŢĂ VERSO) OBS : cererea poate fi solicitată şi de la ghişeul de informaţii al D.E.P. Slobozia
 • certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz, original şi copie;
 • certificatul/hotărârea de divorţ, inclusiv convenţia referitoare la copii, dacă este cazul după caz, original şi copie;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu Acte care fac dovada adresei de domiciliu original şi copie;
 • certificatul constatator al cetăţeniei române eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original şi copie;
 • un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original şi copie;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate Taxe.

NOTA:

În cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul care atestă dobândirea cetăţeniei de către unul dintre părinţi, solicitantul se v-a adresa Autorităţii Naţională pentru Cetăţenie pentru clarificarea cetăţeniei.

La eliberarea actului de identitate, solicitantul va preda permisul de şedere eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări pentru a fi remis structurii emitente împreună cu o copie a certificatului de cetăţenie română eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate.

Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române, iar pentru hotărârile judecătoresti privind statutul civil al titularului, pronunţate în străinătate si investite cu formula executorie, se prezintă copii traduse şi legalizate. De asemenea şi aceste trebuie înregistrate în actele de stare civilă româneşti.

Solicitantii a căror naştere sau căsătorie nu a fost inregistrată in registrele de stare civilă romane vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate, atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori.

IMPORTANT

 • cererea nu se completează pe verso de către solicitant
 • Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal,
 • Cărţile de identitate se eliberează titularilor. În situaţia în care reprezentantul legal al unei persoane fizice solicită, în numele acesteia, ridicarea actului de identitate, sunt necesare documentele cu care face dovada identităţii şi a calităţii de împuternicit care îl indreptăţeşte la această cerere.

NOTĂ:
DACA SOLICITANTUL NU POATE PREZENTA UNUL SAU MAI MULTE DIN DOCUMENTELE DE MAI SUS, ATUNCI I SE VA ELIBERA O CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE – VEZI ACTELE NECESARE PENTRU CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE.